TE DREJTAT E PASAGJEREVE QE UDHETOJNE NE RRUGE DETARE QARKORE NXJERRE NGA RREGULLORJA (BE) NR.1177/2010

TE DREJTAT E PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUARA DHE LEVIZSHMERI TE KUFIZUAR

Rregullorja BE Nr.1177/2010, ne Nenet nga 7 ne 15 dhe shtojcat perkatese, njeh te drejta te reja dhe asistence ne transport ne favor te personave me aftesi te kufizuara ose me levizshmeri te kufizuar, per te cilat me poshte paraqitet nje permbledhje sipas nenit 23 te rregullores se siperpermendur.
Nje transportues nuk mund te refuzoje te pranoje nje prenotim vetem per arsye te aftesise se kufizuar ose levizshmerise se kufizuar, perveç kur eshte e pamundur te vazhdohet ne perputhje me detyrimet per sigurine te vendosura nga autoritetet kompetente, ose nese projektimi i anijes ose i terminaleve portuale, e ben te pamundur imbarkimin, zbarkimin dhe transportin e personit ne kushte sigurie ose te realizueshme konkretisht.(Neni 8).
Prenotimet dhe biletat i ofrohen personave me aftesi te kufizuara dhe levizshmeri te kufizuar pa kosto shtese me te njejtat kushte qe aplikohen per te gjithe pasagjeret e tjere.
Nese nje prenotim nuk pranohet per arsyet e mesiperme, transportuesi duhet te kryeje te gjitha perpjekjet e arsyeshme per te propozuar nje alternative transporti te pranueshme me sherbime te menaxhuara nga vete ai.
Transportuesi ka detyrimin t'i ofroje asistence personave me aftesi te kufizuara ose me levizshmeri te kufizuar me kusht qe te njoftohet nga keta te fundit, te pakten dyzet e tete ore para se asistenca te kerkohet, nevojat e tyre specifike ne lidhje me sistemimin ne bord, sherbimet e kerkuara dhe nevoja per transportin e pajisjeve mjekesore (Neni 11).
Nese personit me aftesi te kufizuara ose levizshmeri te kufizuar, qe posedon nje prenotim te rregullt dhe ka bere njoftim sipas pikes se mesiperme, i mohohet imbarkimi per arsyet e pershkruara ne kete rregullore, ky i fundit mund te zgjedhe ndermjet te drejtes per rimbursim dhe transportit alternativ, per vete dhe per shoqeruesin e mundshem. (Neni 8 paragrafi III).
Transportuesi eshte pergjegjes per demin qe vjen nga humbja ose demtimi i pajisjeve per levizje, nese ngjarja qe ka shkaktuar demin ka ardhur per fajin ose neglizhencen e transportuesit (Neni 15), ose nga nje incident detar.

DETYRIMET E TRANSPORTUESIT NE RAST NDERPRERJEJE TE UDHETIMIT (ANULLIMI I NISJES OSE VONESE E ANIJES)

Rregullorja BE Nr.1177/2010, ne Nenet nga 16 ne 24, njeh te drejta te reja ne favor te pasagjereve qe posedojne nje bilete ne rast anullimi ose nisjeje me vonese, per te cilat me poshte paraqitet nje permbledhje sipas nenit 23 te rregullores se siperpermendur.
Transportuesi duhet te lajmeroje pasagjeret rreth anullimeve ose vonesave te mundshme sa me pare ose gjithsesi jo me vone se 30 minuta pas orarit te nisjes te parashikuar, duke i informuar sa me pare te jete e mundur per orarin e ri te nisjes dhe mberritjes te llogaritur dhe duke i dhene atyre sugjerime mbi zgjedhjen e udhetimeve alternative.
Ne rast anullimi te udhetimit ose vonese me shume se 90 minuta ne lidhje me orarin e nisjes te parashikuar, transportuesi duhet t'i jape falas pasagjereve sherbime ne bord ose ne toke te vleresueshme sipas kohes se pritjes dhe gjithsesi jo me shume se nje vlere prej 80,00 € per person ne dite - deri ne nje maksimum prej 3 ditesh - duke perfshire akomodimin, ushqimin dhe transferime te mundshme, per sa kohe qe jane te disponueshme dhe mund te ofrohen ne menyre te arsyeshme.
Transportuesi ka detyrimin t'i ofroje pasagjerit transport alternativ drejt destinacionit final, pa kosto shtese, ose rimbursimin e plote te biletes dhe, me pelqimin e pasagjerit, mund te behet me bono dhe/ose sherbime te tjera per nje vlere ekuivalente me tarifen e blerjes.
Ne rast vonese ne mberritje ne destinacionin final, per shkak te anullimit te udhetimit ose voneses ne nisje, pasagjeri ka te drejten e nje kompensimi ekonomik sipas menyres se meposhtme:

  • 25% te cmimit te biletes (nje rruge) ne rast vonese prej nje ore per udhetime deri ne 4 ore, vonese prej 2 oresh per udhetime ndermjet 4 dhe 8 ore, vonese prej 3 oresh per udhetime ndermjet 8 dhe 24 ore, vonese prej 6 oresh per udhetime mbi 24 ore;
  • 50% e cmimit te biletes (nje rruge) ne rast dyfishimi te voneses ne lidhje me kohen e percaktuar ne piken e mesiperme. 

Kompensimi duhet te paguhet brenda nje muaji nga kerkesa dhe mund te marre formen e bonos (Neni 19). Ne rast udhetimesh vajtje-ardhje, kompensimi ekonomik per vonesen ne mberritje ne rrugen e vajtjes ose ne ate te kthimit llogaritet mbi bazen e gjysmes se cmimit te te gjithe udhetimit (Neni 19 paragrafi IV).
Sipas nenit 20 ("perjashtimet") te Rregullores se siperpermendur parashikimet e mesiperme nuk aplikohen nese pasagjeri eshte i informuar per anullimin ose vonesen para blerjes se biletes ose nese anullimi ose vonesa shkaktohen nga vete pasagjeri.
Nuk aplikohet gjithashtu nese transportuesi provon se anullimi ose vonesa provokohet nga kushte meteologjike qe vene ne rrezik funksionimin e sigurte te anijes ose nga rrethana te jashtezakonshme qe pengojne kryerjen e sherbimit per pasagjeret, te cilat nuk mund te shmangeshin dhe duke marre te gjitha masat e arsyeshme.
Sipas nenit 24 te Rregullores se siperpermendur pasagjeri mund t'i paraqese nje ankese transportuesit brenda 2 muajsh nga data ne te cilen eshte dhene sherbimi ose duhej te ishte dhene; transportuesi duhet te komunikoje marrjen e ankeses me njoftim brenda 1 muaji dhe duhet te zgjidhe mosmarreveshjen jo me vone se 2 muaj nga pranimi i ankeses.

Autoriteti kombetar pergjegjes per zbatimin e rregullores eshte:

Autoriteti Rregullator i Transporteve
Via Nizza 230, 10126 Torino - Telefon: +39 011 19212.500
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 


Shkarko shtojcën (pdf fotografi 72KB)

SHENIM! Kjo faqe  internet perdor cookies dhe teknologji te ngjashme. Nese nuk ndryshon parametrat te shfletuesit, persona pranon.