Modeli Organizativ 231 dhe Kodi i Etikës

 

Me synimin për të forcuar sistemet e kontrollit për të parandaluar rreziqet e mundshme, përkushtimin ndaj përgjegjësisë sociale dhe etikës së korporatës si dhe dëshirën për t'u organizuar për t'u përballur me sfidat e ardhshme, Adria Ferries ka zgjedhur të prezantojë Modelin e Organizimit, Menaxhimit dhe Kontrollit (në përputhje me Dekreti Legjislativ 231/01) dhe Kodin e Etikës.

Për të funksionalizuar plotësisht Modelin 231, Organi Mbikëqyrës u emërua nga Bordi i Drejtorëve me rolin e kontrollit të funksionimit dhe respektimit të Modelit.

Nëpërmjet Modelit 231, Shoqëria përcakton, ndër të tjera, identifikimin e fushave të rrezikut të korporatës, metodat e parandalimit dhe kontrollit të këtyre rreziqeve dhe respektimin e standardeve të larta etike në kryerjen e rregullt të punës, gjithashtu për të luftuar korrupsionin dhe krimi korporativ.

Nëpërmjet Kodit të Etikës, Adria Ferries ka bërë të qarta vlerat që duhet të respektojnë të gjithë punonjësit në lidhje me sjelljen, integritetin, ndershmërinë individuale dhe transparencën si dhe refuzimin e çdo sjelljeje që paraqet aspekte që nuk janë në përputhje me ligjin dhe rregullat e sjelljes së Shoqatës.

 

SHKARKO MODELIN E ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT 231

SHKARKO KODIN E ETIKES