PRIVACY POLICY

Kontrolluesi i Trajtimit te te Dhenave
Adria Ferries S.p.A. – Lungomare Vanvitelli, 18 – 60121 Ancona - Italy


Llojet te Dhenave te mbledhura
Pas konsultimeve te kesaj faqeje mund te perpunohen te dhenat per personat e identifikuar ose te identifikueshem, ose ne menyre te pavarur ose permes paleve te treta. Ne mesin e te dhenave personale te mbledhura jane: Cookie, te dhenat e perdorimit, emrin, mbiemrin, numrin e telefonit dhe email.
Te dhenat e tjera personale te mbledhura mund te jene shenuar ne seksione te tjera tek kjo privacy policy, ose nga tekstet informuese shfaqur ne te njejten kohe me mbledhjen e te dhenave
Te Dhenat personale mund te jene te perfshira vullentarisht nga Perdoruesi,ose te mbledhura automatikisht duke perdorur kete kerkese.
Perdorimi i cookie ose mjete te tjera,nese nuk shprehet ndryshe,ka per qellim te identifikoje Perdoruesin dhe te regjistroj preferencat e tyre per qellime rreptesisht te lidhura me ofrimin e sherbimit te kerkuar nga Perdoruesi.
Mungesa e te dhenave nga ana e perdoruesit te Informacionave Personale mund te parandaloine funksionalitete te ndryshme te faqes internetit per te ofruar sherbimet e saj.
Perdoruesi merre pergjegjesin e te Dhenave Personale te palave te treta te botuara ose te perbashketa me kete faqe dhe garanton te kete te drejte te komunikoje ose te mbrohet duke cliruar Kontrolluesin nga cdo detyrim ndaj paleve te treta


METODA DHE VENDI I TRAJTIMIT TE DHENAVE TE MBLEDHURA

Metoda e trajtimit
Kontrolluesi trajton te dhenat e perdoruesit duke i pershtatur me masat e nevojshme te siguris per te parandaluar hyrjen,zbulimin,ndryshimin ose asgjesiminin e te dhenave personale te pa autorizuara.
Trajtimi behet nepermjet strumenteve informatike dhe/ose telematike me menyre organizative dhe logjike te lidhura ngushte me rigorozitet per perdorimet e treguara
Pervec Kontrolluesit ne disa raste mund te kene hyrje ne kategorite e te Dhenave te zyrtareve te perfshire ne organizimin e faqes(personeli administrativ,tregtare, marketing, ligjore,administratore te sistemit) do me thene palet e jashme ( si furnisuesit e sherbimeve te treta teknike,korrier poste,hosting ofruesit,kompanite IT, agjencit e komunicacionit) te caktuara, edhe pse e nevojsheme si Pergjegjes te Trajtimit nga ana e Kontrolluesit e te dhenave
Lista e perditesuar e Pergjegjesve mund te jete gjthmone e kerkuar Kontrolluesit e te dhenave

Vendi
Te dhenat jane trajtuar ne seline operative te Kontrolluesit dhe ne cdo vend tjeter ku pjeset e perfshira ne trajtime jane te lokalizuara. Per me teper infomazione kontaktoni Kontrolluesin

Koha
Te dhenat jane mbajtur per kohen e nevojshme per te kryer sherbimin e kerkuara nga Perdoruesi ose kerkohet nga perdorimet e shkruara ne kete dokument,dhe Perdoruesi mund te kerkoj gjithmone nderprerjen e trajtimit ose fshirjen e te dhenave.

Perdorimi i te dhenave te mbledhura
Te dhenat e Perdoruesit jane mbledhur per te lejuar Kontrolluesin te furnizoj sherbimet e tyre si dhe per qellimet e meposhtme: Statistika dhe te Kontaktin e Perdoruesit. Llojet e te dhenave personale te perdorura per cdo qellim jane treguar ne pjeset e vecanta te ketij dokumenti.


DETAJE MBI TRAJTIMIN E TE DHENAVE PERSONALE

Te dhenat personale jane mbledhur per keto perdorime dhe duke perdorur sherbimet e meposhtme:

Kontaktoni Perdoruesin
Perdoruesi duke plotesuar me te dhenat e tij formularin ose modulin me kontaket qe gjeni ne faqen e internetit, ju pranon ne perdorimin e tyre per t’u pergjigjur kerkesave te informacionit,llogaritje e kostos, ose ndonje natyre tjeter e treguar ne fillim te modulit ose formularit. Te dhenate e mbledhura personale: mbiemri,email,emri, numeri i telefonit dhe vend banimi.

Te dhena statistikore
Sherbimet e perfshira ne kete seksion i lejojne Kontrolluesit te te Dhenave per te monitoruar dhe analizuar te dhenat e trafikut dhe sherbejne per te mbajtur gjurmet e sjelljes perdoruesit.

Google Analytics (Google inc)
Google Analytics eshte nje sherbim analizash web ofruar nga Google Inc.(“Google”). Google perdor te dhenat personale te mbledhura per qellime te vleresimit te perdorimit te ketij aplikacioni,plotesojne raporte dhe i ndajne me sherbime te tjera te zhvilluara nga Google
Google mund te perdore te Dhenat Personale per te kontekstualizuar dhe personalizuar shpalljen e rrjetit te vet te reklamave
Te dhenat personale te mbledhura : Coockie dhe te Dhenat e Perdorimit
Vendi trajtimit : USA-Privacy Policy-Opt Out


INFORMACIONE TE TJERA MBI TRAJTIMIN

Mbrojtja ne gjykate
Te Dhenat Personale te Perdoruesit mund te jene te perdorura per mbrojtjen nga ana e Kontrulluesit ne gjykate ose ne fazat qe cojne ne veprime te mundshme ligjore, kunder perdorimit jo te drejte te sherbimeve te njejte apo te lidhura nga ana e perdoruesit. Perdoruesi deklaron te jete i vetedijshem se Kontrolluesit mund te jete e kerkuar per te ditur te dhenat me kerkese te autoriteteve publike.

Informacione specifike
Me kerkesen e Perdoruesit, per me teper infomacione te mbajtura ne kete privacy policy, Kontrolluesi mund te furnizoj Perdoruesin me informacione shtese dhe kontekstuale per sherbime specifike,ose mbledhjen dhe perpunimin e te Dhenave Personale

Sistemi log dhe mirembajtja
Per nevojat qe lidhen me funksionimin dhe mirmbajtjen,kjo faqe interneti dhe sherbime te paleve te treta te perdorura nga ajo mund te mbledhe sistemin Log, te cila jane dosje qe regjistrojne nderveprimet dhe mund te permbajne dhe te Dhena Personale,te tilla si adressa IP Perdoruesit

Informacione jo te perfshira ne kete policy
Me shume informacion ne lidhje me perpunimin e te Dhenave Personale mund te jene te kerkuara ne cdo moment nga Kontrolluesi i Trajtimit duke perdorur informacionin e kontaktit.

Ushtrimi i te Drejtave nga ana e Perdoruesit
Subjektet qe i referohen te Dhenave Personale kane te drejte ne cdo monent te marre konfermimin e eksistences ose jo prane Kontrollorit te Trajtimit per te njohur permbajtjen dhe origjnen, per te verifikuar saktesine e saj ose te kerkoje integrimin e saj,anulimin, perditesimin,korregjimin,transformimin ne forme anonime ose bllokimin e te Dhenave Personale te trajtuara ne kundershtim te ligjit, dhe te kundershtoje ne cdo rast, per arsye legjitime, ne trajtimin e tyre. Kerkesat duhet te adresohen Kontrollorit te Trajtimit. Kjo faqe interneti nuk mbeshet kerkesat “Do Not Track”. Per te ditur nese ndonje sherbime e pales se trete perdoret per mbeshtetje, konsultohu me privacy policy te tyre

Ndryshimet ne kete privacy policy
Kontrollori i Trajtimit ka te drejte per te bere ndryshimet e perpunimit ne kete privacy policy ne çdo kohe,duke i dhene reklamat per Perdoruesin ne kete faqe.Ju lutemi te konsultoheni shpesh me kete faqe duke marre si referiment daten e fundit te modifikimit te treguar ne fund. Ne rastin e refuzimit te ndryshimive te bera ne kete privacy policy, Perdoruesi duhet te ndaloje perdorimin e ketij aplikimi dhe mund ti kerkoje Kontrollorit te Trajtimit per te hequr te Dhenat Personale te tij. Pervec nese specifikohet ndryshe,privacy policy do te vazhdoje te zbatohet per te dhenat personale te mbledhura deri ne kete moment


PERKUFIZIMET DHE INFORMACIONE LIGJORE

Te dhenat personale (ose te Dhena)
Perben te dhena personale cdo infomancion ne lidhje me nje person fizik,indentifikuar apo te indentifikueshem edhe ne menyre indirekte,duke iu referuar cdo informacioni tjeter duke perfshire edhe nje numer identifikimi personal.

Perdorimi i te dhenave
Jane informacione te mbledhura ne menyre automatike ne kete Aplikim(ose nga aplikime te pales se trete qe ky Aplikim perdor) nga te cilat : adresat IP ose emrat e domain te kompjuterve te perdorur nga perdoruesit të cilet lidhin me kete kerkes, adresat ne URI (Uniform Resource Identifier), orari i kerkeses, , metoda e perdorur per te paraqitur kerkesen ne server, madhesine e file te marra ne pergjigje, kodi numerik qe tregon statusin e pergjigjes nga serveri (suksesshme, gabim, etj) vendi i origjines, tiparet e shfletuesit dhe te sistemit operativ te perdorur nga vizitori, kohe te ndryshme të vizites (p.sh. koha e kaluar ne çdo faqe) dhe datajet relative te rruges se ndjekur ne kuader te aplikimit me reference te vecante per sekuencen e faqeve te konsultuara,parametrave te sistemit operativ dhe ambientit informatik te Perdoruesit

Perdorues
Individi qe konsulton kete faqe qe duhet te perputhet me te interesuarin ose te jete i autorizuar nga ky dhe te cilit te Dhenat Personale jane objekt i trajtimit

Interesuar
Personi fizik ose juridik te cilit i referohen te Dhenat Personale

Pergjegjesi i Trajtimit (ose Pergjegjesi)
Personi fizik, juridik,administrata publike dhe cdo organ tjeter ,shoqate apo organizate i caktuar nga Kontrollori per trajtimin e te Dhenave Personale,i pregatitur me kete privacy policy

Kontrollori i Trajtimit (ose Kontrollori)
Personi fizik, juridik,administrata publike dhe cdo organ tjeter ,shoqate apo organizate qe eshte kompetent, edhe bashke me Kontrollor tjeter, vendimet lidhur me qellimet,metodat e trajtimit te te dhenave personale dhe mjetet e perdorura,duke perfshire profilin e sigureses ne relacion me funksionin dhe perdorimin e ketij Aplikimi. Kontrolluesi i te Dhenave nese nuk specifikohet ndryshe,eshte pronar i ketij Aplikimi.

Kjo Aplikim

Mjet hardware ose software me te cilat jane mbledhur te dhenat personale te perdoruesve.

Cookie
Pjese e vogel e te dhenave te ruajtura brenda ne pajisjen e Perdoruesit

Informacione ligjore
Njoftim per perdoruesit evropiane: Kjo deklarate privacy eshte pergatitur ne permbushjen e detyrimeve siaps Art. 10 te Direktives nr. 95/46 EC dhe me dispozitat e Direktives 2002/58/EC, rishikuar nga Direktiva 2009/136/ec,ne lidhje me Cookies.
Kjo politike privacy mbulonvetem kete Aplikim.

Linjat Itali-Shqiperi

Tragetet

info booking adria ferries

E hene - E premte: 08:30 - 13:00
  14:30 - 19:00
   
E shtune: 09:00 - 13:00 

SHENIM! Kjo faqe  internet perdor cookies dhe teknologji te ngjashme. Nese nuk ndryshon parametrat te shfletuesit, persona pranon.