lavora con noi adria ferries           

captcharefresh

Pozicione të hapura 

Ne po zgjedhim vendet e mëposhtme:

IMO CoC II/2 Master për pasagjerë / anije Ro-Ro që tejkalojnë 3000 GT
IMO CoC II/2 Kapiten për anije cisternë midis 500 GT dhe 3000 GT
IMO CoC II/2 Komandant për anijet e ngarkesave midis 500 GT dhe 3000 GT
IMO CoC II/1 Oficer i kuvertës për anijet e pasagjerëve / Ro-Ro
IMO CoC II/1 Oficer 1 kuvertë për anijet cisterna
IMO CoC III/2  Inxhinier kryesor për anijet e pasagjerëve / Ro-Ro mbi 3000 kW
IMO CoC III/3 Kryeinxhinier për anijet cisternë midis 750 kW dhe 1500 kW
IMO CoC III/3 Inxhinier kryesor për anijet e ngarkesave midis 750 kW dhe 3000 kW
IMO CoC III/1 Oficer motori për anijet e pasagjerëve / Ro-Ro
IMO CoC III/1 Oficer i kuvertës për cisternat e naftës
IMO CoC II/4 Roje i zakonshëm në Kuvertë (Marinar)
IMO CoC II/5 Roje i kualifikuar i  Kuvertës (Marinar, Marangoz, Punëtor)
IMO CoC III/4  Roje i zakonshem i Makinave (Motorrist)
IMO CoC III/5 Roje i kualifikuar i Makinerisë (Motorrist, Punëtor, Teknik ftohjeje)
IMO CoC III/6     Zyrtar elektroteknik
IMO CoC III/7 Elektroteknik i pergjithshem

 

BLERËS

Si pjesë e forcimit të strukturës ekzistuese të kompanisë, ne kërkojmë një Nëpunës Zyre Blerëse, i cili, duke hyrë në një kontekst dinamik, është përgjegjës për:

• Përcaktoni strategjitë dhe metodat e blerjes
• Analizoni çmimet e shitjes së mallrave në treg dhe zhvilloni negociata me furnitorët (negocioni për çmimin, përcaktoni sasitë, mënyrat e pagesës dhe kohën e dorëzimit)
• Kryen kërkime të vazhdueshme për furnitorët e rinj në mënyrë të pavarur, duke marrë pjesë gjithashtu në panaire dhe evente, në mënyrë që të identifikohen ata që janë më të përshtatshëm për nevojat e biznesit, për raportin më të mirë cilësi/çmim.
• Vlerësoni performancën e furnitorëve në portofol përmes raporteve mbi kostot, vonesat, moskonformitetet dhe cilësinë
• Të kujdeset për prokurimin dhe asortimentin e produkteve, si dhe të monitorojë stoqet e produkteve në magazinë
• Koordinon dhe kontrollon aktivitetet e shpërndarjes së mallrave dhe organizimit të magazinës, me synimin për të optimizuar stoqet, për të përmirësuar rrjedhat dhe proceset e ruajtjes
• Përgatit raportet mbi blerjet per menaxhimin e kompanise
• Zbatimi dhe mirëmbajtja e sistemeve efikase të informacionit për menaxhimin e blerjeve dhe menaxhimin e magazinave të përdorura nga departamenti
• Të kujdeset për përgatitjen e buxhetit vjetor të kompanisë për departamentin e Blerjeve dhe monitorimin mujor të devijimeve me rezultatet përfundimtare;
• Menaxhon dhe mban furnitorët ekzistues

Kandidati/a ideal ka kërkesat e mëposhtme:

• Diplomë Bachelor ose Master në Ekonomi ose Menaxhim / Inxhinieri Mekanike
• Përvojë në rol të paktën 2/3 vjet
• Aftësi analitike dhe saktësi
• Aftësi të shkëlqyera negociuese, organizuese, planifikuese dhe të orientuara drejt qëllimit
• Aftësi të shkëlqyera për zgjidhjen e problemeve
• Njohuri të shkëlqyera të Excel
• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
• Gatishmëri për të udhëtuar në Itali dhe jashtë saj

Predispozicioni i marrëdhënies, fleksibiliteti dhe një qëndrim kurioz dhe proaktiv plotësojnë profilin.

Qëndrimi në territorin e Provincës së Ankonës është një kërkesë preferenciale.

Klasifikimi dhe shpërblimi do të jenë në përpjesëtim me aftësitë reale dhe përvojën e fituar të kandidatit.

 

MBIKËQYRËS I ZYRËS TEKNIKE

Hulumtimi synon futjen e një Burimi që, brenda Menaxhimit Teknik të kompanisë Adria Ferries, do të mbështesë dhe do të veprojë si një lidhje midis anijeve, menaxherit teknik dhe zyrës së blerjeve në menaxhimin e problemeve të përditshme si dhe në hartimin dhe zbatimin e planit vjetor të mirëmbajtjes dhe punës në terren.

Figura e zgjedhur do të merret me:

• Menaxhon dhe koordinon Zyrën Teknike në selinë e Adria Ferries;
• Të menaxhojë dokumentacionin teknik të anijeve dhe sistemin SMS të miratuar nga Kompania AF;
• Analizoni kërkesat për blerje që vijnë nga anijet së bashku me Menaxherin Teknik dhe vepron si ndërmjetës me Blerësit duke ofruar indikacione specifike për të optimizuar blerjet nga pikëpamja e cilësisë dhe kostos;
• Të hartojë, së bashku me drejtuesin teknik dhe drejtuesit e motorëve, planet e mirëmbajtjes për pajisjet teknike të anijeve, duke vepruar më pas si ndërmjetës me çdo kompani të jashtme të ngarkuar me punën;
• Të hartojë specifikimet e punimeve që do të kryhen në terren dhe të ndjekë zbatimin e tyre
• Punoni së bashku me Menaxherin Teknik dhe Menaxherët e Inxhinierëve gjatë kryerjes së punëve të veçanta në bord dhe, në çdo rast, siguroni praninë periodike në anije duke ndjekur direktivat e Menaxhmentit.

Kandidati/a ideal ka kërkesat e mëposhtme:

• Preferohet përvoja e mëparshme si oficer dhe/ose kryeinxhinier në anijet e pasagjerëve dhe/ose tragetet
• Njohuri teknike të sistemeve në bord (lëvizje, prodhimi i energjisë elektrike, klimatizimi, frigoriferët, pastrimi...)
• Proaktivitet, aftësi për zgjidhjen e problemeve, aftësi të mira ndërpersonale

Predispozicioni i marrëdhënies, fleksibiliteti dhe një qëndrim kurioz dhe proaktiv plotësojnë profilin.

Qëndrimi në territorin e Provincës së Ankonës është një kërkesë preferenciale.

Klasifikimi dhe shpërblimi do të jenë në përpjesëtim me aftësitë reale dhe përvojën e fituar të kandidatit.