KUSHTET E PERGJITHSHME PER TRASPORTIN TE AUTOMJETEVE KOMERCIALE    

Adria Ferries me qender ne Ankona,ne Lungomare Vanvitelli nr.18, i quajtur me poshte “Company” merret me trasportin e furgoneve,traktoreve,truck,trailer,road trailers dhe makina per eksport (tani e tutje edhe vetem makina) kushtet e treguara me poshte dhe per aq sa nuk eshte e mbuluar, te kthehemi me dispozitat ligjore. Teksti i ketyre Kushteve dhe Rregullave gjithashtu do te jete ne dispozicion per perdoruesit ne zyrat dhe agjencite e kompanise,ne borde te anijeve dhe ne faqen e internetit te kompanise (http://www.adriaferries.com). Ne tekstin e ketyre kushteve te pergjithshme,termi “automjete” perfshin edhe trailer.

HIPJE DHE ZBRITJE
Hipja e mjeteve pjese e kontrates se trasportit behet sipas rregullave dhe kritereve here pas here te caktuara nga komanda e anijes. Ajo do t’i nenshtrohet kerkesave te anijes dhe cdo nevoje tjeter ende te lidhura me lundrimin e vete anijes dhe sigumin e lundrimit, te gjitha ne diskrecionin e komandes se anijes,dhe sigurimin e lundrimit, te gjitha ne diskrecionin e komandes se anijes, edhe ne qofte se ne mes te shipper/ngarukuesit dhe Kompanis rene dakord per te rishikuar rezerven e hapesires. Oficeri ne detyre do te refuzoje hipjen e mjeteve te mbingarkuara duke respektuar kapacitetin zyrtar te tyre Mbas hipjes te gjitha portat e mjeteve duhet te jene te mbyllura dhe ne sigurese,celesat duhet te jene te mbajtura nga shoferi. Mbetet e kuptueshme qe cdo mall dhe /ose objekt ne brendesi te mjetit do te udhetojne ne rrezik dhe pergjegjesin ekskluziv te ngarkuesit.
Ne rast urgjence, shoferet duhet te jene ne dispozicion te Kompanis dhe te ndjekin udhezimet e tij.
Me mbrritjen e anijes ne portin e destinacionit shoferat dhe /ose pranuesit do te marrin ne dorezim mjetin (ne kohe dhe pa pengesa/vonesa rrjedhien normale te mjeteve te tjera ne fazen e zbritjes).
Ne rast se shoferi/marresi nuk terheq mjetin menjehere dhe shpejt,vete mjeti mund te jete shkarkuar dhe e lene ne bankine me rrezikun ,shpenzimet dhe pergjegjesine e Shipper/Ngarkuesit dhe/ose marresit. Kompania dhe agjentet e saj kane te drjte,pro jo detyrim, per te parkuar mjetin ne nje parkim( mbikeqyrur ose jo) ne rrezikun dhe shpenziment e Shipper/ Ngarkuesit . Dorezimi i automjetit shoferit/ marresit do te behet vetem pas demostrimit nga ana e shoferit/marresit te pageses te te gjitha shpenzimeve dhe aksesoreve qe nga data e grumbullimit.

NJESI E NGARKESES 
Megjithate, ne perputhje me kufijte e art. 6 me poshte, automjeti do te konsiderohet nje njesi e vetme e ngarkeses.

PRESENTIMI I HIPJES
Shipper/Ngarkuesi duhet:

  • Presantimi i automjeteve per nisje duhet te pakten kater ore perpara ores se fiksuar per nisjen e anijes . Nese kjo nuk arrihet per cfaredo arsye qe te con ne vonese nuk do te jete e garantuar hipja e automjetit;
  • Te paraqese aktin e presantimit te hipjes se automjetit,dokumentin e trasportit te leshuar nga zyrat dhe agjensit e portit te kompanis te plotesuara ne te gjitha pjeset e saj dhe te gjitha dekumentat e tjera te pershkruara per vete trasportin ,duke perfshire te gjitha dokumentat qe vertetojne se detyrimet e hipjes dhe doganore tashme jane liruar dhe provojne pagesen e shpenzimeve te trasportit. Ne rast te voneses dhe mungeses.edhe i pjesshem i dokumentacionit ne fjale per shkak te ndonje arsye,edhe se nuk kane te bejne me ngarkuesin, Shipper/Ngarkuesi eshte i autorizuar te refuzoje hipjen;
  • Per kurimin e rrezikut dhe ne pergjegjesine e tyre, edhe ne drejtim te te treteve,edhe kur i njejti Shipper/Ngarkuesi mallrash ka marre keshilla nga ana e personelit ne bordo,sistemimi dhe parkimi i automjetit ne bordo,ngritja e ngargeses brenda automjetit ,si dhe mbyllja e vulosja dhe/ose nenshkrimin;
  • Te dorezoje automjete efikase ne cdo pjese dhe vecanerisht ne aparatin e frenimit,e rrotave dhe amortizatoreve;
  • Te deklaroi ne pegjegjesine e tyre dhe te informoj ne kohe te duhur dhe dokumentimin te pakten 48 ore perpara,ne qofte se mjeti transporton materiale te ndezshme ose shperthyese, gerryese ose ndryshe (te rrezikshme) sende te disiplines IMDG Code,qe do te jene te pranuara ne base te certifikates abilitimit te anjies dhe procesin e autorizimit paraprak per nje perfundim te mire i parashikuar nga rregulloret. Ne rastin e trasportit te mallrave te rrezikshme mbi autobotet ose me pako ne automjet,Shipper/Ngarkuesi ka per detyre te ndieke te gjitha dispozitat dhe ligjet ne fuqi ne lidhje me deklarimin,hipjen,paketimin,etikimin e mallrave ne fjale.

Konfirmimi i rezervimit ose i pranimit te trasportit nga ana e trasportuesit, edhe ne rastin ne te cilin i njejti eshte paguar per transportin e mallrave ose te nje pjese te tij,nuk do te thote se anija eshte gati per hipjen ose se automjeti efektivisht do te hipi. Hipja efektive nuk do te vije ne rast se do te verifikohen rrethana te tilla qe parandalojne nisien e anijes dhe hipjen. Ne rastin kur hipia duhet te jete anulluar Kompania do te jete i detyruar vetem ne rimborsimin e sasise qe ka marre me perjashtim te cdo kosto shtese si per shembull riperteritjen e demeve te mundshme,pagesen e shtesave ose te tjera.
Kompania mund te kerkoje pagesen e plote te transportit, nese Shipper/ngarkuesi nuk eshte ne gjendje per te kryej ngarkesen ne kohe e rene dakord,edhe ne rast se kjo eshte per shkak te forces madhore.

KUSHTET E TRANSPORTIT
Kompania merr vetem transportin e automjeteve,dhe jo te mallrave dhe/ose objekteve te perfshira ne te,me kusht kalate-kalate(Free in/Free out) Prandaj, hipja dhe zbritja e automjeteve te shoqeruara behet ne kujdesin dhe me pergjegjesine e ngarkuesve dhe marresve, edhe kur i njeiti ngarkues ose shoferet e tij kane marre keshillat e manovres nga ana e personelit te bordit,duke perjashtuar ne cdo rast cdo pergjegjesi te Kompanise edhe ndaj te treteve.
Shipper/Ngarkuesi dhe marresi jane pergjegjes per cdo dem te shkaktuar nga shoferi ne anije ose paleve te treta gjate ekzekutimit te veprimeve te hipjes dhe zbritjes.
Kompania nuk do te jete pergjegjes per cdo munges dhe/ose demtim te mallrave ose objekteve qe ndodhen ne automjetet e ngarkuara ne bord.

TRANSPORTI I FTOHTE
Çdo automjet frigorifer eshte subjekt i rregullave te sigurise, te cilat ndalojne perdorimin e gjeneratoreve te veta te energjise elektrike mbasi ka hipur ne bord. Lidhja me sistemin kryesor elektrik te anijes mund te jete e furnizuar ne automjetin qe duhet te jete i paisur nga nje qark i vecante i korrentit alternative Antidef te miratur nga Autoritet kompetente,me kerkesen e bere ne momentin e prenotimit nga ana e Shipper/ngarkuesit. Ky sherbim eshte subjekt i disponueshmerise ne prizat e korrentit dhe pajtueshmerine e tyre me karakteristikat e automjetit. Megjithate qendron ne pergjegjesin e vetme te shoferit verifikimi i funksionimit korrekt te motorrit/gjeneratorit te automjetit. Lidhja eshte e autorizuar ne pergjegjesin e Shipper/ngarkuesit edhe ne lidhje me palet e treta, nuk jane ne gjendje te mbaje pergjegjesi Kompania dhe anija ne rast te nderprerjes se perkohshme apo mungesa e furnizimit elektrik, levizjet e pa parashikuara te tensionit o cfaredo defekti ne sistemin e gjeneratorit dhe furnizimit te elektrikut te anijes edhe ne qofte se kjo eshte per shkak te personelit te bordit. Furnizimi me energji do te nderpritet nese motori i automjetit frigorifer leshon shkendija.

PERGJEGJESIA
Kompania perjashtohet nga cdo pergjegjesi per vonesa apo anullime te mundeshme ose per demtime te shkaktuara mjeteve gjate transportimit,kur kerkuesi i demshperblimit nuk provon qe demi eshte shkaktuar nga fakte per te cilin eshte pergjegjes vete Kompania.
Ne kete rast,demshperblimi per te cilin detyrohet Kompanin nga neni 423 i kodit te lundrimit,duke patur parasysh se mjeti duhet konsideruar,ne perputhje me nenin 2 te kesaj kontrate,nje njesi ngarkimi. Do te merren ne konsiderate deklarata vlefshmerie vetem ne rast njoftimi te pershtatshem paraprak-jo me pak se dy dite pune nga momenti i marrjes te ketij deklarimi-dhe njohjeje te shtesave te tarifave kundrejt mbulimit te duhur sigurues.
Kompania eshte i autorizuar ne rast nevoje,te zbarkoje pasagjeret dhe automjetet ne cdo port tjeter vec atij te destinacionit. Ne kete rast Kompania do te rimbursoje sipas cdo kerkese ate pjese te shumes se paguar qe i korrespondon pjeses se rruges deri ne portin e destinacionit, duke u perjashtuar keshtu nga cdo pagese e cdo forme tjeter demshperblimi apo kompensimi.
Shipper/Ngarkuesi dhe/ose drejtuesi I mjetit qe imbarkohet pervec deklaratave te tyre te shkrujtura, konfermoin qe mjeti nuk transporton lende ndezese shperthyese ose gerryese te rrezikshme ose te ngarkuara ne menyre te papershtatshme.
Mjeti nuk transporton lende ndezese shperthyese ose gerryese te rrezikshme ose te ngarkuar ne menyre te papershtatshme.
Kompania nuk pergjigjet per humbje dhe/ose mungesa te mallrave dhe/ose objektve te ndodhura brenda mjeteve te ngarkuara ne kuverte.

MOS-NISJA OSE VONESA NE MBERRITJE
Kompania nuk mban pergjegjesi per demet ne rast mos-nisje ose devijimi ose per vonesa ose per pengesa ne mberritje per shkaqe qe nuk rrjedhin prej saj.

NDERPREJA E UDHETIMIT
Komanda e anijes per arsye te veprimit te forcave madhore ose per cdo nevoje te anijes dhe te ushetimit mund te zbarkoje automjetet dhe shoqeruesit e mundshem ne port te ndyshem nga ai i destinacionit ku udhetimi konsiderohet i perfunduar.

NGARKIMI NE KUVERTE TE HAPURA
Pervec kerkeses se shprehur kundra te ngarkuesit,Kompania ka te drejte te ngarkoje sipas nevojes cdo lloj automjeti ne kuverte te hapur me zgjedhje teresisht te veten dhe sipas vlereresimit te saj te pa kundershtueshem. Ne nje rast te tille, Shipper/ngarkuesi pranon ne menyre specifike kete menyre ngarkimi, duke perjashtuar kompanin nga cdo lloj pergjegjesie per demtim te mundshem te mjeteve.

AVARIA E PERGJITHSHME
Avaria e pergjithshme rregullohet nga York Antwerp Rules te vitit 1974. Para se te marre ne dorezim mjetin,marresi duhet te nenshruaje “Lloyd's Avarage Bond”dhe duhet te paguaje depoziten rene dakord nga Kompania, si garanci per sherbimin. Depozita ne baze te nenit 22 te te lartpermendures “Lloyd's Avarage Bond” do te paguhet ne logari ne emer te Kompanise.

RISERVIMI, PARASHKRIMI DHE HUMBJA E TE DREJTES
Deme te mundshme te verifikuara gjate transportin te mjeteve duhet te njoftohen dhe konstatohen menjehere,ne ballafaqimin me komadantin e anijes nga Shipper/ngarkuesi dhe/ose drejtuesi i ketyre mjeteve.
Nese Shipper/ngarkuesi,marresi ose drejtuesi i mjetit nuk jane te pranishem,denoncimi i demeve duhet bere me shkrim ne momentin e ridorezimit. Ne mungese te pretendimeve te lartpermendura te menjehereshme,mjetet dhe mallrat konsiderohen te ridorezuara nga Shqiperia ne perputhje me treguesit e shenuar ne dokumentin e transportit ne perputhje me dispozitat ligjore . Te drejtat qe rrjedhin nga kontrata e transportit te mjeteve parashkruhen me kalimin e gjashte muajve nga dorezimi i tyre. Ne rast humbjeje te plote ose mos dorezimi,afati i mesiperm nis nga data e mberritjes se anijes ne portin e destinacionit, ose nga data e parashikuar e mberritjes se anijes. Ne varesi te sa me siper,ne asnje rast te ndonje pretendimi per demet ne dem te kompanise, do te propozohen ne qoftese ka kaluar nje vit nga data e mbrerritjes se anijes ne portin e destinacionit, domethen nga data ne te cilen anija do te arrinte.

JURIDIKSIONI,LEGJISLACIONI I ZBATUESHEM DHE GJYKATA KOMPETENTE
Kontrata e transportit e cila rregullohet nga keto Kushte te Pergjithshme eshte subjekt i juridiksionit italian dhe rregullohet nga ligji italian. Per cdo mosmarreveshje ne lidhje me vlefshmerine,interpretimin,zbatimin,zgjidhjen dhe likuidimin e kontrates se transportit disiplinuar nga keto Kushte te Pergjithshme,sikurse per cdo aspekt dhe profil tjeter te lidhura me te, Shipper/ngarkuesi pranon kompetencen eksklusive te Gjykates se Ankones.

SHTESA DHE NDRYSHIME TE KUSHTEVE TE PERGJITHSHME TEMESIPERME
Shtesa ose ndryshime ne kete rregullore duhet te behen te ditura nga Kompania me njoftim te publikuar ne ambientet ne hyrje dhe ne faqen e internetin te kompanise dhe do te hyjne ne fuqi ne daten e percaktuar ne njoftim.


Versioni ne gjuhen anglisht dhe italiane mund ta konsultoni prane zyrave portuale dhe ne faqen internet te kompanise. Edicioni 04/08/2016

Kushtet e pergjithshme per trasportin te automjeteve komerciale. [PDF]